Skip navigation

Hmong - Postsecondary Enrollment Options

Chav Postsecondary Enrollment Options (PSEO) yog dab tsi?

Postsecondary Enrollment Options cia cov tub ntxhais kawm ntawv qib kaum ib thiab kaum ob hauv Tsev Kawm Ntawv Theem Siab (high school) mus kawm cov chav kawm hauv ib lub tsev kawm ntawv qib siab. Cov chav kawm yog qhia los ntawm cov kws qhia ntawv hauv tsev kawm ntawv qib siab. Koj yuav kawm tau ntau hom chav kawm, ntawm kev kawm ntawv txog txhua yam mus rau cov chav kawm nyuab. Yuav kawm tau tim ntsej tim muag hauv chav kawm, online, los yog ob qho tag nrho. Koj mus tau ib nrab hnub (part-time), thiab kawm ob peb chav hauv koj lub tsev kawm ntawv theem siab thiab ob peb chav hauv tsev kawm ntawv qib siab. Los yog mus tas hnub (full-time), es kawm tag nrho hauv tsev kawm ntawv qib siab.

Cov txiaj ntsig ntawm kev kawm PSEO yog dab tsi?

Vim tias cov chav kawm PSEO nws yog kawm dawb, koj yuav txuag tau sij hawm thiab nyiaj mus kawm koj daim ntawv kom tiav. Tej co tub ntxhais kawm ntawv tau nws daim ntawv tiav ob xyoos (associate’s degree) tib lub sij hawm uas lawv kawm tiav theem siab, uas tsis tau them ib tug nqi li. Koj tseem yuav kawm kom tiav daim ntawv tias kawm tiav hauj lwm (occupational certificates) uas tsis tau them tus nqi kawm.

Yog koj pom tias koj cov chav kawm hauv theem siab tsis txaus koj siab los yog tsis nyuab txaus, ces tej zaum PSEO yuav yog ib qho zoo rau koj. Cov tsev kawm ntawv qib siab muaj ntau hom chav kawm. Qhov no muab sij hawm rau koj los xyuas txog yam kev kawm (subjects) thiab kawm qib siab. Cov tub ntxhais kawm PSEO tau cov kev pab txhawb nqa tib yam li cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab tau, xws li pab qhia sau ntawv.

Cov kev tshawb fawb tseem qhia tau tias cov tub ntxhais kawm ntawv uas kawm cov chav kawm qib siab hauv theem siab mas nws yuav kawm tiav daim ntawv plaub xyoos (bachelor's degree) hauv plaub xyoos. Qhov ntawd nws tseem ceeb. Txhua xyoo kawm ntawv qib siab ntxiv yuav ua rau koj them nyiaj ntxiv.

Leej twg thiaj li kawm tau PSEO?

Koj yuav thov tau PSEO yog hais tias koj kawm ntawv qib kaum ib los yog kaum ob hauv Minnesota ib lub tsev kawm ntawv theem siab. Nws qhia rau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv cov tsev kawm ntawv dawb (public), ntiav (private), chaw muab lwm txoj kev kawm (alternative learning center), tsev kawm ntawv (charter) los yog kawm ntawv hauv tsev (home-schooled).

Kuv yuav kawm tau PSEO li cas?

Koj yuav tau nrog txhua lub tsev kawm ntawv qib siab tham txog lawv qhov yuav tsum tau muaj thiaj li txais kawm (admissions requirements) thiab cov sij hawm uas tsis pub dhau yog yuav thov. Txhua lub tsev kawm ntawv uas koom rau hauv PSEO nws muaj ib co uas yuav tsum tau muaj thiaj li tsim nyog (eligibility requirements) uas koj yuav tau ua kom tiav. (Saib ib daim ntawv teev Minnesota cov tsev kawm ntawv qib siab (View a list of participating Minbnesota college and universities).

Kuv tau qhab nees qib siab li cas?

Koj ua dej num tib yam li cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab ua thiab koj cov ntawv yuav muab paj xeem tib yam li cov qauv. Ces koj yuav tau txais ib daim ntawv qhia qhab nees hauv tsev kawm ntawv qib siab (college transcript) los ntawm lub tsev kawm ntawv qib siab. Qhov no cia koj pauv cov qhab nees mus rau lwm lub tsev kawm ntawv qib siab. Tag nrho cov tsev kawm ntawv qib siab uas tau nyiaj pab los ntawm lub xeev (public) thiab ib cov tau nyiaj pab sab nraud los (private) hauv Minnesota txais cov qhab nees uas tau los ntawm PSEO. Muaj ntau lub tsev kawm ntawv uas tau nyiaj pab los ntawm lub xeev thiab tau nyiaj pab sab nraud los hauv lwm lub xeev los ua tib yam li thiab.

Kuv tau qhab nees theem siab li cas?

Koj yuav tau muab koj daim ntawv qhia qhab nias uas muaj koj cov chav kawm PSEO qhia rau koj lub tsev kawm ntawv theem siab kom thiaj li tau qhab nees theem siab. Qhov no nws tsis yog yuav cia li ua.

Muaj pes tsawg tus tub ntxhais kawm ntawv hauv Minnesota no kawm PSEO?

Thaum 2011, coob tshaj 8,000 tus tub ntxhais kawm ntawv hauv Minnesota kawm cov chav PSEO.

Nws raug nqi pes tsawg?

PSEO yog ib qho uas tsis tau them tus nqi kawm rau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Minnesota. Qhov no suav tus nqi kawm ntawv, cov nqi thiab cov phau ntawv kawm. Nws tsis them rau cov khoom siv mus kawm ntawv (xws li cov phau ntawv sau, cwj mem kua, mem ncaig, lwm yam zoo li no) los yog cov khoom uas siv tsis tau (xws li tshuab xam zauv -calculators), xauj khoom, khaub ncaws hnav (uniforms), lwm yam zoo li no). Koj cov nqi mus los (nqi npav, roj rau tsheb, nqi nres tsheb, lwm yam zoo li no) mas tej zaum yuav tsis them rau. Nrog koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv tham seb puas yuav them nyiaj rov qab rau koj rau cov nqi no.

Kuv yuav nrhiav cov ncauj lus qhia ntxiv txog PSEO qhov twg?

Koj yuav hu tau rau PSEO tus neeg tuav hauj lwm kom cuag ncua (coordinator) ntawm cov tsev kawm ntawv qib siab uas koj xav mus kom paub ntxiv txog chav no thiab seb muaj qhia txog dab tsi. You can also fined information on the Minnesota Department of Education website (Koj tseem nrhiav tau cov ncauj lus qhia hauv Minnesota Tuam Tsev Txhawb Kev Kawm Ntawv (Minnesota Department of Education) lub vas sab [website]), los yog nrog koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv theem siab tham.

 
  • Copyright 2012
  • Minnesota Department of Education