Skip navigation

Hmong - International Baccalaureate

Chav International Baccalaureate (IB) yog dab tsi?

Chav IB yog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj hnub nyoog peb txog 19 xyoos. Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv theem siab uas kawm qib kaum ib thiab kaum ob yuav xaiv tau los kawm cov chav IB los yog ib chav uas kawm tiav daim ntawv ob xyoos. Koj xaiv cov chav kawm uas nyob rau theem raws li tus qauv (standard) thiab theem siab uas yog koj hom lus hais, nrog rau cov chav kawm lwm haiv neeg hom lus, txog tib neeg (humanities), tsav sim (science), zauv thiab duab. Cov chav kawm yog qhia los ntawm cov kws qhia ntawv hauv tsev kawm ntawv theem siab. Nyob rau hauv ntau cov tsev kawm ntawv, koj muaj qhov kev xaiv seb koj yuav kawm pes tsawg chav IB, nrog rau qhov kawm kom tiav daim ntawv IB (6 chav kawm).

Cov txiaj ntsig ntawm chav IB yog dab tsi?

Chav IB npaj koj rau cov kev xav tau ntawm cov dej num uas nyob rau theem hauv tsev kawm ntawv qib siab. Nws pab koj kho koj txoj kev kawm thiab kev sau ntawv los ntawm kev sib tham hauv chav kawm, cov hauj lwm ua ib leeg, thiab cov kev qhia rau sawv daws paub uas ib leeg qhia thiab ua ib pab me me qhia. Tej zaum koj yuav ua tau zoo dua hauv cov chav qib siab vim koj kawm tau cov txuj ci

Tej zaum koj yuav tau qhab nees los ntawm cov tsev kawm ntawv qib siab hauv Teb Chaws Mis Kas thiab lwm lub teb chaws. Yuav kom tsim nyog, koj yuav tsum tau tus paj xeem kom tsim nyog ntawm cov kev xeem daim IB nyob rau cov chav uas koj kawm. Yog hais tias lub tsev kawm ntawv qib siab muab qhab nees rau koj, ces koj yuav txuag tau sij hawm thiab nyiaj thaum koj mus kawm kiag lawm.

Chav no pab koj kawm txog cov ncauj lus ntawm txoj kev xam pom los ntawm txawv teb chaws, thaum uas koj tshawb fawb txog koj li kab lis kev cai thiab lus. Kev kawm txog lwm cov kab lis kev cai pab koj kawm thiab nkag siab txog koj li thiab. Nws tseem pab koj ua hauj lwm tau nrog cov neeg txawv teb chaws.

Leej twg thiaj li koom tau hauv chav IB?

Cov cai nws txawv raws tsev kawm ntawv. Muaj ntau lub cia cov tub ntxhais kawm ntawv koom. Lwm lub tej zaum yuav kom koj muaj tus qhas nee xam tag nrho uas yam tsawg yuav tsum tau (minimum grade point average) los yog tau kawm tej chav kawm twg lawm tso. Nrog koj tus kws pab neeg (counselor) hauv tsev kawm ntawv tham seb koj puas tsim nyog tau.

Puas muaj chav IB hauv kuv lub tsev kawm ntawv?

Chav no muaj qhia rau ntau tshaj li 20 lub tsev kawm ntawv theem siab hauv Minnesota. Feem ntau yog cov tsev kawm ntawv theem siab kawm dawb (public) hauv cheeb tsam Nroog Ntxais. Nrog koj tus kws pab neeg (counselor) hauv tsev kawm ntawv tham seb koj lub tsev kawm ntawv puas koom.
Visit the Minnesota Association of IB World Schools website for a complete list of schools (Mus xyuas ntawm Minnesota Association of IB World Schools lub vas sab [website] rau daim ntawv teev tag nrho cov tsev kawm ntawv).

Kuv tau qhab nees qib siab li cas?

Cov cai nws txawv ntawm ib lub tsev kawm ntawv qib siab mus rau ib lub tsev kawm ntawv qib siab, li no koj yuav tsum tshawb fawb ua ntej tso. Tej lub muab nyiaj pab kawm ntawv es tsis muab qhab nees. Kev tsim nyog rau qhab nees qib siab yog raws koj tus paj xeem tau thaum koj xeem daim IB. Koj yuav xeem tau daim IB hauv txhua chav IB uas koj kawm. Cov tsev kawm ntawv qib siab feem ntau kom yuav tsum tau tus paj xeem 4 los yog 5 mas thiaj li tau qhab nees.

Yog vim li cas ho ua tag nrho cov no kom tau qhab nees qib siab? Yooj yim: koj yuav nce tau mus rau cov chav kawm siab sai zog. Qhov no txuag tau koj lub sij hawm thiab nyiaj. Tej zaum nws tseem cia koj kawm tiav ob yam los yog mus kawm txawv teb chaws thiab.

Yog hais tias koj muaj teeb meem nrhiav cov ncauj lus qhia los yog tsis nkag siab txog qhov no, nug koj tus kws pab neeg (counselor) hauv tsev kawm ntawv.

Muaj pes tsawg tus tub ntxhais kawm ntawv them siab hauv Minnesota koom chav IB?

Thaum 2010, muaj coob tshaj 2,300 tus tub ntxhais kawm ntawv koom chav kawm daim ntawv mus rau qib siab (pre-college diploma program) thiab xeem yuav luag txog 5,000 daim IB. Ze li ntawm 28 feem pua ntawm tag nrho cov neeg xeem yog cov tub ntxhais txawv haiv.

Nws raug nqi pes tsawg?

Tus nqi nws txawv raws lub tsev kawm ntawv theev siab. Ib tug nqi uas zoo tib yam yog tus nqi sau npe xeem. Tej zaum koj lub tsev kawm ntawv los yog xeev Minnesota no yuav them ib feem ntawm tus nqi no. Nrog koj tus kws pab neeg (counselor) hauv tsev kawm ntawv tham seb koj puas tsim nyog tau.

Kuv yuav nrhiav tau cov ncauj lus qhia ntxiv txog chav IB qhov twg?

Visit the Minnesota Association of IB World Schools website (Mus xyuas ntawm Minnesota Association of IB World Schools lub vas sab [website]) los yog nrog koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv tham.

 
  • Copyright 2012
  • Minnesota Department of Education