Skip navigation

Hmong - Career/Technical Education

Kev kawm hauj lwm (Career and technical education - CTE) yog dab tsi?

Kev kawm hauj lwm muab ib lub sij hawm rau koj kom nkag siab tob zog txog lub tswv yim ntawm kev kawm ntawv. Koj tseem kawm tau ib co txuj ci [technical skills] thiab. Muaj cov chav qhia rau yuav luag txhua lub tsev kawm ntawv theem siab hauv Minnesota. Cov chav qhia no sib thooj nrog Minnesota cov tsev kawm ntawv qib siab ob xyoos (community) thiab cov tsev kawm ntawv kawm hauj lwm. Qhov no cia koj kawm mus txuas ntxiv tau yooj yim kom tau ib daim ntawv kawm tiav (degree, diploma, los yog certification). Koj yuav kawm tau txog kev ua liaj ua teb thiab duab, rau kev noj qab haus huv ntawm lub cev thiab kev pab neeg, mus rau kev txua ub no (engineering) thiab kev ua lag luam.

Cov txiaj ntsig ntawm CTE yog dab tsi?

Cov chav CTE pab koj txuas qhov koj kawm rau lub neej tiag. Nws tseem pab kom koj tau cov txuj ci los pab kom tau ib txoj hauj lwm tom qab koj kawm tiav. Nws kuj yog ib txoj kev zoo los kawm txog cov hauj lwm thiab ntsib cov neeg uas ua txoj hauj lwm ntawd. Tej zaum koj yuav tau qhab nees qib siab hauv tsev kawm ntawv theem siab. Qhov ntawd yuav txuag tau koj lub sij hawm thiab nyiaj rau yav tom ntej no.

Kev tshawb fawb tseem qhia tau tias cov tub ntxhais kawm ntawv hauv kev kawm hauj lwm feem ntau yuav kawm tiav tsev kawm ntawv theem siab dua li cov uas tsis kawm.

Leej twg thiaj kawm tau cov chav CTE?

Koj kawm tau cov chav CTE hauv qib cuaj txog 12. Koj koom tau yog hais tias koj nyob hauv ib qho kev kawm ua hauj lwm (occupational program) ntawm ib lub tsev kawm ntawv qib siab ob xyoos los yog tsev kawm ntawv kawm hauj lwm.

Kuv kawm cov chav CTE li cas?

Nrog koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv theem siab los yog tus neeg tawm tswv yim txog kev rau npe kawm ntawv qib siab (college enrollment advisor) tham txog koj cov kev xaiv.

Kuv tau qhab nees qib siab li cas?

Ntau lub tsev kawm ntawv theem siab muaj ntawv cog lus nrog cov tsev kawm ntawv ob xyoos hauv zos los yog tsev kawm ntawv kawm hauj lwm. Qhov no cia koj tau qhab nees ntawm lub tsev kawm ntawv qib siab ntawd los yog ntawm lwm lub tsev kawm ntawv qib siab hauv lub xeev cov kev kawm uas muaj ib co chav qhia sib thooj.

Cov chav CTE hauv koj lub tsev kawm ntawv theem siab tej zaum tseem muaj los ntawm concurrent enrollment [link to page] los yog chav Postsecondary Enrollment Options (PSEO) [link to page].

Muaj pes tsawg tus tub ntxhais kawm ntawv hauv Minnesota kawm cov chav CTE?

Thaum 2011, muaj coob tshaj 100,000 tus tub ntxhais kawm ntawv koom CTE ntawm lawv lub tsev kawm ntawv theem siab mus ntau tshaj 100 teev rau ib tug twg.

Nws raug nqi pes tsawg?

Cov chav kawm yog dawb xwb yog hais tias koj tseem kawm ntawv theem siab. Tej zaum koj yuav tau them cov nqi rau cov twj los sis khoom uas yuav tsum tau muaj rau chav kawm ntawd. Yog hais tias koj twb kawm hauv ib lub tsev kawm ntawv ob xyoos los yog tsev kawm ntawv kawm hauj lwm lawm, koj yuav tsum tau them tus nqi kawm thiab cov nqi.

Kuv yuav nrhiav cov ncauj lus qhia ntxiv txog CTE qhov twg?

Visit the Minnesota State Colleges and Universities website (Mus xyuas ntawm Minnesota State Colleges and Universities lub vas sab [website]) los yog nrog koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv tham.

 
  • Copyright 2012
  • Minnesota Department of Education