Skip navigation

Hmong - Concurrent Enrollment

Concurrent enrollment yog dab tsi?

Cov chav concurrent enrollment yog cov chav kawm qib siab uas qhia hauv koj lub tsev kawm ntawv theem siab. Cov tsev kawm ntawv theem siab thoob plaws hauv lub xeev muab kev koom tes nrog Minnesota cov tsev kawm ntawv qib siab los qhia qhov no. Feem ntau nws hu ua Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab hauv Cov Tsev Kawm Ntawv (College in the Schools). Cov chav kawm yog qhia los ntawm cov kws qhia ntawv hauv tsev kawm ntawv theem siab uas muaj kev kawm los yog cov kws qhia ntawv hauv tsev kawm ntawv qib siab. Feem ntau cov chav yog qhia tim ntsej tim muag, tiam sis tej co qhia [online]. Lwm cov yuav muaj ob qho tag nrho.

Cov txiaj ntsig ntawm chav concurrent enrollment yog dab tsi?

Vim hais tias nws yog kawm dawb xwb, koj yuav txuag tau sij hawm thiab nyiaj kawm koj daim ntawv tiav. Cov kev tshawb fawb tau qhia tias cov tub ntxhais kawm ntawv uas kawm cov chav qib siab thaum lawv tseem nyob tsev kawm ntawv theem siab feem ntau yuav kawm tiav plaub xyoos hauv tsev kawm ntawv qib siab. Qhov ntawd nws tseem ceeb. Txhua xyoo kawm ntawv qib siab txuas ntxiv tus nqi yuav nce zuj zus. Koj tseem kawm tau daim ntawv kawm tiav hauj lwm (occupational certificates) uas tsis tau them tus nqi kawm li.

Concurrent enrollment tseem nthuav cov chav kawm uas koj lub tsev kawm ntawv theem siab muaj kom dav. Thaum koj kawm dhau cov chav no lawm, koj yuav tau qhab nees rau tsev kawm ntawv theem siab thiab qib siab. Nws tseem muab sij hawm rau koj los kawm txog tej yam kev kawm uas theem siab zog.

Leej twg thiaj li kawm tau concurrent enrollment?

Tej zaum koj lub tsev kawm ntawv theem siab yuav kom koj yuav tsum tau tus qhab nees xam tag nrho uas yam tsawg (minimum grade point average) los yog kom kawm tej chav ua ntej lawv yuav cia koj kawm cov chav concurrent enrollment. Yog hais tias koj cov chav kawm li txhua tus twb nyuaj rau koj lawm, cov chav kawm concurrent enrollment yuav nyuaj heev. Tiam sis, tsis txhob xav tias koj yuav kawm tsis tau cov chav ntawd. Nrog koj tus kws pab neeg (counselor) hauv tsev kawm ntawv tham seb koj puas tsim nyog kawm.

Kuv kawm concurrent enrollment li cas?

Concurrent enrollment yog qhia los ntawm cov tsev kawm ntawv theem siab. Nrog koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv tham es xyuas seb koj lub tsev kawm ntawv puas muaj cov chav no.

Kuv tau qhab nees qib siab li cas?

Koj tau ib daim ntawv qhia txog qhab nees hauv tsev kawm ntawv qib siab (college transcript) los ntawm lub tsev kawm ntawv qib siab uas muab kev koom tes nrog koj lub tsev kawm ntawv theem siab. Qhov no cia koj pauv tus qhab nees mus rau lwm lub tsev kawm ntawv qib siab. Tag nrho cov tsev kawm ntawv qib siab uas tau nyiaj pab los ntawm xeev (public) thiab tej co tsev kawm ntawv qib siab uas tau nyiaj pab sab nraud (private) hauv Minnesota txais cov qhab nees tau los ntawm concurrent enrollment.  Muaj ntau cov tsev kawm ntawv uas tau nyiaj pab los ntawm xeev thiab sab nraud (private) hauv lwm lub xeev los ua tib yam li thiab.

Nco ntsoov tias cov cai nws txawv ntawm ib lub tsev kawm ntawv qib siab mus rau ib lub tsev kawm ntawv qib siab. Tshawb fawb ua ntej. Yog hais tias koj muaj teeb meem nrhiav cov ncauj lus qhia los yog  tsis nkag siab txog qhov no, nug koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv kom pab koj.

Muaj pes tsawg tus tub ntxhais kawm ntawv hauv Minnesota kawm concurrent enrollment?

Coob tshaj 20,000 tus tub ntxhais kawm ntawv hauv Minnesota kawm cov chav concurrent enrollment txhua xyoo.

Nws raug nqi pes tsawg?

Cov tus ntxhais kawm ntawv hauv Minnesota tsis tau them ib tug nqi li.

Kuv yuav nrhiav cov ncauj lus qhia ntxiv txog concurrent enrollment qhov twg?

Nrog koj tus kws pab neeg hauv koj lub tsev kawm ntawv tham. Koj tseem yuav nrhiav tau cov ncauj lus qhia txog Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab hauv Cov Tsev Kawm Ntawv (College in the Schools) ntawm University of Minnesota, Nroog Ntxaib:

 
  • Copyright 2012
  • Minnesota Department of Education