Skip navigation

Hmong - Advanced Placement

Advanced Placement (AP) yog dab tsi?

“Advanced Placement” (AP) yog ib txoj kev kawm ntawv uas qhia cov chav qib siab hauv ntau lub tsev kawm ntawv theem siab. Cov chav nws muaj qhia txog ntau yam, xws li Lus Askiv, keeb kwm, txog tib neeg (humanities), lwm haiv neeg li lus, zauv, kev xav ntawm neeg (psychology) thiab tsav sim (science). Qhov tseem ceeb tsis yog los nco kom tau cov lus qhia tseeb thiab cov duab (figures). Nws yog los tham txog thiab daws teeb meem ua ke thiab kawm sau ntawv kom zoo. Koj yuav kawm txog cov ncauj lus thiab cov tswv yim uas zoo heev. Leej twg thiaj paub? Tej zaum ib (los yog ntau tshaj ib qho ntawd!) yuav los ua lub chaw tiag taw ntawm koj txoj kev kawm ntawv qib siab los yog txoj hauj lwm yav tom ntej no.

Qhov zoo ntawm kev kawm cov chav AP yog dab tsi?

Cov chav AP pab kom txawj ua thiab paub tus cwj pwm kawm ntawv uas koj yuav tau muaj thiaj li kawm ntawv qib siab tau zoo. Koj yuav xyaum sau ntawv kom zoo zog, daws teeb meem, txawj siv lub sij hawm, thiab taw hau ntsees rau koj txoj hauj lwm thiab cov hom phiaj. Kev tshawb fawb tau qhia tias cov chav AP pab cov tub ntxhais kawm ntawv tiav qib siab li ntawm plaub xyoos thiab kuj muaj nyiaj pab rau kev kawm ntawv qib siab.

Cov chav AP tseem yuav pab tau kom txais koj mus kawm ntawv rau hauv tsev kawm ntawv qib siab. Kev kawm cov chav yooj yim es tau "A" mas nws tsis tseem ceeb npaum li qhia rau cov tsev kawm ntawv qib siab tias koj kam kawm cov chav nyuaj zog, txawm tias qhov ntawd yuav ua rau koj cov qhas nees xam tag nrho (grade point average) qis zog. Qhov no ua rau koj tshwj xeeb thaum txais cov tub ntxhais tuaj kawm ntawv. Nws tseem qhia tau tias koj pib thawj kauj ruam los npaj koj tus kheej rau kev kawm ntawv qib siab.

Leej twg thiaj li kawm tau cov chav AP?

Tej zaum koj lub tsev kawm ntawv theem siab yuav kom koj yuav tsum tau tus qhas nees xam tag nrho uas yam tsawg yuav tsum tau (minimum grade point average) los yog kom kawm tej chav ua ntej lawv yuav cia koj kawm cov chav AP. Tiam sis, tsis txhob xav tias koj tseem npaj tsis tau los kawm cov chav AP. Nrog koj cov kws qhia ntawv los yog koj tus kws pab neeg (counselor) hauv tsev kawm ntawv tsev kawm ntawv theem siab tham es xyuas seb cov chav twg yog cov yog rau koj.

Kuv kawm cov chav AP li cas?

Feem ntau cov tub ntxhais kawm ntawv kawm cov chav AP uas muaj hauv lawv lub tsev kawm ntawv theem siab. Nrog koj tus kws pab neeg (counselor) hauv tsev kawm ntawv tham seb koj lub tsev kawm ntawv puas muaj cov chav no.

Kuv mus xeem puas tau daim AP uas tsis tas kawm chav ntawd?

Tau. Tus tub ntxhais kawm ntawv twg xeem los tau. Tsis tas yuav tsum tau kawm ib chav AP, tiam sis qhov ntawd yuav pab koj npaj rau daim ntawv xeem. Lwm chav hauv tsev kawm ntawv theem siab los yog cov chav nyuaj zog nrog rau kev yus saib yus ntawd yuav npaj tau koj thiab.

Kuv yuav tau qhab nees qib siab li cas?

Cov chav AP tsis yog kom koj tau qhab nees theem siab xwb. Tej zaum koj tseem yuav tau qhab nees qib siab yog hais tias koj xeem daim AP thaum kawm chav ntawd tag THIAB tau yam tsawg tus paj xeem (score) peb (3) ntawm rab teev ntsuas ib (1) txog tsib (5). Cov tsev kawm ntawv qib siab suav tias tus paj xeem tau peb (3) qhia tau txog koj lub peev xwm kawm ntawv qib siab.

Cov tsev kawm ntawv yuav muab tau qhab nees los yog advanced standing. ("Advanced standing" txhais tias koj tsis tas kawm ib chav qis zog uas tej zaum cov tub ntxhais uas nyuam qhuav pib kawm ntawv qib siab yuav tsum tau kawm.) Tej co tsev kawm ntawv qib siab tej zaum tseem yuav muab TAG NRHO OB QHO tib si! Yog li qhov no txhais tau li cas tiag? Yooj yim: koj yuav txav tau mus kawm cov chav kawm siab zog sai dua. Qhov ntawd yuav txuag koj lub sij hawm thiab nyiaj. Tej zaum nws tseem pub sij hawm thiab nyiaj rau koj los kawm tiav ob yam los yog kawm txawv teb chaws thiab.

Koj yuav tsum tau xa koj cov paj xeem tau ntawm daim AP mus rau txhua lub tsev kawm ntawv qib siab kom lawv thiaj li xyuas tau seb koj tsim nyog tau txais dab tsi. Feem ntau cov tsev kawm ntawv plaub xyoos hauv Teb Chaws Mis Kas, nrog rau cov tsev kawm ntawv qib siab ntau tshaj li ntawm 60 lub teb chaws, txais cov paj xeem ntawm daim AP. Thaum 2011, ze li ntawm 3,300 lub tsev kawm ntawv qib siab hauv Teb Chaws Mis Kas tau txais cov paj xeem ntawm daim AP los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv. Tiam sis nco ntsoov tias cov cai nws txawv ntawm ib lub tsev kawm ntawv qib siab rau lwm lub tsev kawm ntawv qib siab. Tshawb fawb ua ntej tso. Siv cov kev pab txuas (links) hauv qab no los nrhiav cov cai rau AP ntawm cov tsev kawm ntawv hauv Teb Chaws Mis Kas thiab Txawv Teb Chaws.

Yog hais tias koj muaj teeb meem nrhiav cov ncauj lus qhia los yog nkag siab txog qhov no, nug kom koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv pab.

Muaj pes tsawg tus tub txhais kawm ntawv hauv Minnesota xeem daim AP?

Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Minnesota xeem coob zuj zus lawm. Muaj coob tshaj 35,000 tus tub ntxhais kawm ntawv theem siab hauv Minnesota xeem ntau tshaj li 56,000 daim xeem xyoo 2011. Thiab ntau tshaj 66 feem pua ntawm cov ntawd tau tus paj xeem peb (3) los yog siab dua.

Leej twg xeem daim AP hauv Minnesota?

Tam sim no, cov ntxhais xeem daim AP coob dua cov tub (54 feem pua piv rau 46 feem pua xyoo 2011) thiab 13% ntawm tag nrho cov neeg xeem hauv Minnesota yog cov tub ntxhais txawv haiv, tau nce 11 feem pua tshaj li tsaib no.

Nws raug nqi pes tsawg?

Cov chav AP mas nws dawb xwb, tiam sis ib daim xeem AP twg raug nqi $87. Minnesota them rau ib feem ntawm tus nqi xeem AP rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv, thiab them tag nrho tus nqi xeem rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau su noj dawb/txo nqi. Tej co tsev kawm ntawv tej zaum yuav tsub tus nqi khiav ntaub ntawv (administrative fees) los them rau cov nqi uas muaj feem nrog qhov muab kev xeem ntawd. Nrog koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv tham txog seb koj yuav tau them tus nqi twg (yog tias muaj).

Kuv yuav nrhiav tau cov ncauj lus qhia ntxiv txog AP qhov twg?

Pawg Neeg Tswj Xyuas Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (College Board) khiav qhov Advanced Placement program. Lawv yuav pab tau koj:

Thiab nco ntsoov nrog koj tus kws pab neeg hauv tsev kawm ntawv tham, nws yuav muab tau tag nrho cov ncauj lus qhia rau koj txog cov chav AP hauv koj lub tsev kawm ntawv theem siab.

 
  • Copyright 2012
  • Minnesota Department of Education